Złożenie informacji na podatek leśny przez osoby fizyczne

 

Stosownie do   art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz.U. z  2019r. poz.888 z późn. zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi  podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w  podatku leśnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r.  poz. 1540 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: IL-1 - informacja o lasach oraz  odpowiednio załączniki ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

Formularze informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.


Od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Od 1 stycznia 2016 roku

Stosownie do   art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj.  2017 poz. 1821 z późn. zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi  podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w  podatku leśnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj.  2017 poz. 1821 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r.  poz. 800 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy i Podatków,

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: IL-1 - informacja o lasach (IL-1 PDF) (IL-1 DOC)

Opłaty:

Nie pobiera się.


Lata ubiegłe

Stosownie do   art. 6 ust. 2 ustawy z dn. 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U.02.200.1682 z póź.zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o lasach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w  podatku leśnym.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30.XI.2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r.  Poz. 749 ze zm.)
 
 Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansowy i Podatków,
I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130
godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz: IL-1 - informacja o lasach (wzór za lata ubiegłe)
 
Opłaty:
Nie pobiera się.
 
Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
Dodatkowe informacje:
O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.