Złożenie informacji na podatek od nieruchomości przez osoby fizyczne

 

Stosownie do art. 6 ust. 3 i 6 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn.  zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o którym mowa w ust. 6 , dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn.  zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpień 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2021r.  poz. 1540 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz odpowiednio załączniki ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

Formularze informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 


Od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Od 1 stycznia 2016 roku

Stosownie do art. 6 ust. 3 i 6 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 849 z póź.zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o którym mowa w ust. 6 , dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2015r.  poz. 849 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015r.  poz. 613 ze zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy i Podatków,

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1 PDF)  (IN-1 DOC)

Opłaty: Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 

Lata ubiegłe
Stosownie do art. 6 ust. 3 i 6 ustawy z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.10.95.613 z póź.zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia majacego wpływ na wysokość opodatkowania.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12.I.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)
Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r.  Poz. 749 ze zm.) 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansowy i Podatków,
I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130
godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz: IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (wzór za lata ubiegłe)         
Opłaty:
Nie pobiera się.
 
Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
Dodatkowe informacje:
O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.