Zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Podstawa prawna:

Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.  Dz.U. z 2019r.  poz. 1256z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

• Wniosek o przyznanie ulgi

• Załączniki:

- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych

- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość wydatków.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art.13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich, obiektów służących ochronie środowiska oraz na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.