Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Podstawa prawna:

art. 306a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:

- Opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł za zaświadczenie  pobierana zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o opłacie skarbowej  ( t. j. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.), którą można wpłacić w punkcie poboru opłaty skarbowej, I piętro, pok. 17 (pon. 8.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7:30-15:00) lub na konto Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim: 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

- Zwolnienia z opłaty skarbowej wynikają z ustawy o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. 2019 poz. 1000 z późn. zm.) oraz załącznika do tej ustawy.  

- Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia m.in. w sprawach:  świadczeń socjalnych, ubezpieczenia społecznego, alimentacyjnych, nauki i szkolnictwa

Czas załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Uwagi:

Zaświadczenie jest odbierane osobiście lub   wysyłane pocztą.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia podatnikowi służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.