Złożenie informacji na podatek rolny przez osoby fizyczne

 

Stosownie do art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 333 z póź.zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Obowiązek składania informacji o gruntach o którym mowa w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm. ) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2021r. poz.1540 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: IR-1 - informacja o gruntach oraz  odpowiednio załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

Formularze informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.


Od 1 lipca 2019 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Od 1 stycznia 2016 roku

Stosownie do art. 6a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 poz. 1381 z póź.zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w ust. 5 ustawy  podatku rolnym (Dz.U. z 2013 poz. 1381 z póź.zm.) , dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1381 z póź.zm. ) 

Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015r.  Poz. 613 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Finansowy i Podatków,

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz: IR-1 - informacja o gruntach (IR-1 PDF) (IR-1 DOC)

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.

 

Lata ubiegłe

Stosownie do art. 6a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.06.136.969 z póź.zm.), osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach sporządzone na formularzu wg ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15.XI.1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) 
Ustawa z dnia 29.VIII.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012r.  Poz. 749 ze zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Finansowy i Podatków,
I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900 wew. 130
godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz: IR-1 - informacja o gruntach. (wzór za lata ubiegłe)
 
Opłaty:
Nie pobiera się.
 
Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
Dodatkowe informacje:
O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, adresu zamieszkania, zmiany właściciela, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.