Zwolnienia ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Podstawa prawna:

Art. 12 ust.1, pkt 4 i art. 12 ust. 3-8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1256 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków i Opłat 

Osoby odpowiedzialne:

Inspektor Renata Błach, Inspektor Iwona Pietrzykowska, Inspektor Dorota Wolak

I piętro, pok. Nr 17, tel. (014) 68 08 900

godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca. Odbiór decyzji może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100ha. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Po upływie okresu zwolnienia, stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.