Urząd Miejski

Urząd Miejski to jednostka organizacyjna gminy, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.
W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze zarządzenia.
W obowiązującej "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" rząd zasugerował, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać zwrotu urząd gminy, w gminach miejsko-wiejskich – urząd miejski, w gminach miejskich – urząd miasta.
Kierownikiem urzędu jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

URZĄD  MIEJSKI  W  RADOMYŚLU  WIELKIM

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

tel. 014 - 680 70 50

tel. 014 - 681 91 21 - 3

fax. 014 - 680 70 63

e-mail: sekretariat@radomyslwielki.pl

Nr konta : 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004 (opłaty skarbowe)