EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 3, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Wypełniony druk należy przekazać do tut. Urzędu pok. nr 5 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.

Wymagane dokumenty:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dodatkowe informacje:
Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników (szamb) o konieczności niezwłocznego podpisania umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wg Załącznika nr 3 do  Zarządzenia Nr 230/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 grudnia 2022 r.