EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 3, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)

Miejsce załatwienia sprawy i osoby odpowiedzialne:

Wypełnione druki należy przekazać do sołtysów, tut. Urzędu pok. nr 24 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 do dnia 31 grudnia 2017 r.

Wymagane dokumenty:

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dodatkowe informacje:
Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników (szamb) o konieczności niezwłocznego podpisania umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.